خدمات

باشگاه سپاس

باشگاه سپاس

سپاس به جهت توسعه استفاده همگانی از نرم افزار و ترغیب بیشتر همراهان به تعرفه سامانه و ارتقا سطح سلامت جامعه باشگاهی ترتیب داده تا با معرفی دوستان خود امتیاز کسب نموده و پس از جمع شدن امتیازات حساب مالی تشکیل شده را برداشت یا ذخیره نمایید


logo