خدمات

سپاس برای همه

سپاس برای همه

شما میتوانید خودتان راسا با هزینه جزئی اقدام به ثبت نام در سامانه سپاس نمایید با این گام شما در اصل پل ارتباط بین خود و سامانه را ایجاد نموده اید ، از پشتیبانی سامانه با شما تماس گرفته شده و مدارک و اسناد مثبته شما بعد از احراز هویت بعنوان پیش پرونده ثبت خواهد شد و شما میتوانید با مراجعه به پزشکان محترم به ادامه سیر درمان بپردازید و در سامانه ثبت نمایید با ارائه کد یکتا و شناسه ای که در اختیارتان قرار میگیرد خودتان میتوانید گزارشی از مسیر درمان و یا داروهای مصرفی خود دریافت نمایید


logo