خدمات

بایگانی اطلاعات بیمار

بایگانی اطلاعات بیمار

هر فردنیازمند بایگانی اطلاعاتی در مورد بیماری خاص یا بیماری موردی است که در مقطعی از زمان دچار آن شده یا همیشه همراه اوست ، و داشتن کوله باری از پرونده ها یا پرونده ای که مربوط به سالیان گذشته بوده و دور از دسترس فرد قرار دارد نیز خود معضلی است در این نرم افزار این امکان حاصل شده که افراد اطلاعات مهم پزشکی خود را ذخیره و در موارد خاص مطالعه و در دسترس داشته باشند و ازپزشکان درمانگر خود بخواهند که مسیر درمانشان را در پرونده الکترونیک خودشان وارد نمایند از این طریق فرد در هر زمان و مکان دسترسی به اطلاعات بیماری خود داشتهو دیگر نگران بایگانی پرونده ای پزشکی خود نخواهد بود


logo