خدمات

بایگانی اطلاعات پزشکان

بایگانی اطلاعات پزشکان

نرم افزار بایگانی اطلاعات بیماران که تمامی آپشن های مورد نیاز جهت بهره برداری پزشکان محترم را از قبیل 1- قلم نوری 2- گزینه های انتخابی 3- تایپ بدلیل web base بودن نرم افزار تمامی گزینه های مربوط به حفاظت از اطلاعات بیماران در مقابل دسترسی ویروسها و جلوگیری از هک اطلاعات بر عهده این شرکت بوده واز این نظر شرایط بسیار ایده آلی را برای بهره برداری فراهم آورده نرم افزار بسیار ساده و روان اجرا شده وقابلیت اجرا در تمامی سیستمهای سخت افزاری موجودرا داراست . ارتقای نرم افزار با استانداردهای مورد نظر در تعهد شرکت بوده و در هر زمان آماده پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات احتمالی میباشد.


logo